Sinh viên sau khi tốt nghiệp cần khoảng 7,3 tháng để tìm công việc đầu tiên

Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp được cho là giải pháp để nâng cao tỉ lệ sinh viên  tốt nghiệp có việc làm. Ảnh internet
Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp được cho là giải pháp để nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Ảnh internet