Nông dân cần chúng tôi có mặt:

Quy hoạch cây trái đồng bằng, trái cây vẫn chưa đủ mạnh