Quản lý lỏng lẻo, môi giới làm loạn thị trường

Chính sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các công ty môi giới làm loạn.
Chính sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các công ty môi giới làm loạn.