Phản hồi bài báo “Dự án tỉ đô ngày ấy và bây giờ”: Xem xét thu hồi dự án Khu đô thị - Đại học Quốc tế