Nữ thương binh già mê bốc thuốc, làm thơ

Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.
Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.