Những chuyện đặc biệt ở nơi “làm người khác sống thêm một lần nữa”

Cán bộ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được nhiều người biết đến với công việc thầm lặng.
Cán bộ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được nhiều người biết đến với công việc thầm lặng.
Cán bộ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được nhiều người biết đến với công việc thầm lặng.
Lên top