Người tạo “hồn” cho gỗ lũa

Con đại bàng bằng gỗ lũa có người hỏi mua 250 triệu nhưng ông Trúc không bán.
Con đại bàng bằng gỗ lũa có người hỏi mua 250 triệu nhưng ông Trúc không bán.
Con đại bàng bằng gỗ lũa có người hỏi mua 250 triệu nhưng ông Trúc không bán.