Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người giữ hồn trống trận Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận biểu diễn trống trận Tây Sơn.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận biểu diễn trống trận Tây Sơn.