"Ngổn ngang" bài toán tăng vốn

Các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn.
Các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn.
Các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn.