Minh bạch “quỹ đen”

Vợ hoặc chồng cần có “quỹ đen” để dành cho những chi phí cá nhân tế nhị.
Vợ hoặc chồng cần có “quỹ đen” để dành cho những chi phí cá nhân tế nhị.