Mất gì khi ngồi nói chuyện với nhau?

Đối thoại là tiền đề xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.
Đối thoại là tiền đề xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.