Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nông dân cần chúng tôi có mặt

Làm ăn lớn cần diện tích lớn