Kỳ lạ tục kiêng tắm để tưởng nhớ người chết

Những ngôi nhà mồ của đồng bào Ja Rai.
Những ngôi nhà mồ của đồng bào Ja Rai.