Kiện “tréo cẳng ngỗng”, ông chủ Phin Cà Phê không đạt được mục đích