Hỗ trợ công nhân khi sản xuất khó khăn là trách nhiệm của doanh nghiệp