Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bông dân cần chúng tôi có mặt:

Hồ tiêu và bệnh chết nhanh, chết chậm