Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai mươi năm cúng giỗ liệt sĩ

Ngày giỗ liệt sĩ năm 2017 ở Cần Đước.
Ngày giỗ liệt sĩ năm 2017 ở Cần Đước.