Gieo chữ, thắp tương lai cho đồng bào dân tộc Rục

Tương lai của người Rục sẽ còn là câu chuyện dài nhưng bên cạnh các em sẽ luôn có những người thầy cô giáo tận tụy chở những chuyến đò nặng yêu thương.
Tương lai của người Rục sẽ còn là câu chuyện dài nhưng bên cạnh các em sẽ luôn có những người thầy cô giáo tận tụy chở những chuyến đò nặng yêu thương.