“Giám đốc tốt vậy, sao mình nỡ bỏ”

Người lao động gắn bó với công ty không chỉ vì lương mà còn vì cách đối đãi  của chính chủ doanh nghiệp.
Người lao động gắn bó với công ty không chỉ vì lương mà còn vì cách đối đãi của chính chủ doanh nghiệp.