Đừng tùy tiện cắt bỏ các khoản phụ cấp của công nhân