Đừng “mất bò mới lo làm chuồng”

NLĐ phải khai đúng nhân thân khi đi làm. Ảnh: Đức Long
NLĐ phải khai đúng nhân thân khi đi làm. Ảnh: Đức Long