Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dứa hay khóm đều dễ trồng