Doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ để giữ công nhân