Đi chợ thế nào khi “tiền ăn là khoản tính cuối cùng”?