Nông dân cần chúng tôi có mặt:

ĐBSCL: "Cánh đồng lớn" đã lớn nhưng chưa mạnh