Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để hạn chế nạn nhũng nhiễu

Dù đã có nhiều thủ tục dịch vụ công được làm trực tuyến, song nhiều người dân vẫn đến các cơ quan để làm thủ tục trực tiếp.
Dù đã có nhiều thủ tục dịch vụ công được làm trực tuyến, song nhiều người dân vẫn đến các cơ quan để làm thủ tục trực tiếp.
Dù đã có nhiều thủ tục dịch vụ công được làm trực tuyến, song nhiều người dân vẫn đến các cơ quan để làm thủ tục trực tiếp.