Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh:

Đẩy mạnh chức năng thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động