Đánh cược mạng sống trên ngọn dừa

Nghề leo dừa là nghề nguy hiểm, đòi hỏi người hái phải có sức khỏe tốt và cần cù.
Nghề leo dừa là nghề nguy hiểm, đòi hỏi người hái phải có sức khỏe tốt và cần cù.
Nghề leo dừa là nghề nguy hiểm, đòi hỏi người hái phải có sức khỏe tốt và cần cù.
Lên top