Công ty bán đất, chậm giao sổ đỏ, gia đình công nhân ôm cục nợ