Công nhân muốn ăn ngon, ăn sạch, trước hết phải được ăn no đã!

Công nhân phải sống tằn tiện vì đồng lương eo hẹp.
Công nhân phải sống tằn tiện vì đồng lương eo hẹp.