Có thiện chí giải quyết tranh chấp: Được nhiều hơn mất!