Có nên sáp nhập đơn vị hành chính?

TPHCM đề xuất sáp nhập một số quận, phường trên địa bàn.
TPHCM đề xuất sáp nhập một số quận, phường trên địa bàn.