Có kỹ năng, thương lượng sẽ hiệu quả!

Thương lượng tốt sẽ hạn chế được những cuộc tranh chấp lao động.
Thương lượng tốt sẽ hạn chế được những cuộc tranh chấp lao động.