Chuyện của công nhân: Lương còi cọc vầy, sao dám sinh con?