Chết có được xoá sạch nợ nần?

Thứ tự hàng thừa kế theo pháp luật. Ảnh ST
Thứ tự hàng thừa kế theo pháp luật. Ảnh ST