Cẩn thận với rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá