Cần cái nhìn công bằng hơn

Nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét lại việc hạn chế TCTD đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
Nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét lại việc hạn chế TCTD đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
Nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét lại việc hạn chế TCTD đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.