Buồn lòng kiếp chồng chung!

Vi phạm chế độ một vợ, một chồng, làm cho hôn nhân tan vỡ có thể bị phạt tù.
Vi phạm chế độ một vợ, một chồng, làm cho hôn nhân tan vỡ có thể bị phạt tù.
Vi phạm chế độ một vợ, một chồng, làm cho hôn nhân tan vỡ có thể bị phạt tù.