Bói ra vui, bói ra lo “xuyên quốc gia“

Coi bói bình dân.
Coi bói bình dân.