Nông dân cần chúng tôi có mặt:

Bấp bênh cây mía Cù Lao Dung