Ăn mặc lố lăng vì thiếu hiểu biết?

Màn lột đồ gây tranh cãi của Tiêu Châu Như Quỳnh.
Màn lột đồ gây tranh cãi của Tiêu Châu Như Quỳnh.
Màn lột đồ gây tranh cãi của Tiêu Châu Như Quỳnh.