Xem tranh Trần Lưu Mỹ nghĩ về tranh trừu tượng

Tranh của Trần Lưu Mỹ trong triển lãm “Khoảng trống”.
Tranh của Trần Lưu Mỹ trong triển lãm “Khoảng trống”.
Tranh của Trần Lưu Mỹ trong triển lãm “Khoảng trống”.
Lên top