Vượng lên từ xoay nghề, đổi vận

Ruộng cà rốt của Trang.
Ruộng cà rốt của Trang.
Ruộng cà rốt của Trang.