Vua chúa thời xưa ăn uống thế nào?

Vua Khải Định chủ tọa buổi tiệc đãi các quan lớn tại điện Cần Chánh. Ảnh: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
Vua Khải Định chủ tọa buổi tiệc đãi các quan lớn tại điện Cần Chánh. Ảnh: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
Vua Khải Định chủ tọa buổi tiệc đãi các quan lớn tại điện Cần Chánh. Ảnh: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
Lên top