Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Với nửa bên kia: Cỏ khóc