Tác phẩm và dư luận

Viết về biển, dù có đắm chìm trong đại dương thời gian…