Đi tìm lịch sử cội nguồn dân tộc:

Vì sao lại thờ ơ với những ghi chép của tiền nhân

Đền Hùng với tấm bia đá khắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Đền Hùng với tấm bia đá khắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Đền Hùng với tấm bia đá khắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Lên top