Tác phẩm và dư luận

Về

Chân dung tự họa, acrylic trên giấy, 50x50.
Chân dung tự họa, acrylic trên giấy, 50x50.