Varanasi - nơi cổ hơn lịch sử, truyền thống và huyền thoại

Lửa bốc cao từ một đám hỏa táng trong đêm
Lửa bốc cao từ một đám hỏa táng trong đêm
Lửa bốc cao từ một đám hỏa táng trong đêm
Lên top