Không ngạc nhiên

Tương trợ và sẻ chia đâu chỉ lúc thiên tai

Sản xuất nước mắm truyền thống.
Sản xuất nước mắm truyền thống.